ˮÜYESİ MUTLU BİR ODA EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR MANAVGATˮ

Adayın TIR sistemine kabulü

 

Aday, ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alacağı, TIR Sistemine kabul talebini, bir dilekçe ile bağlı bulunduğu odaya verir.

 

a) TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (3 nüsha),

b) Noter tasdikli taahhütname (3 nüsha),

c) Yetki belgesi fotokopisi (3 nüsha),

d) TIR Sistemine kabul teminatı formlarının aslı,

e) Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TIR Sistemine giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu(560,- TL),

f) Ek taahhütname (3 nüsha),

g) Karne hamili bilgi formu (3 nüsha),

h) Oda kayıt sicil sureti (3 nüsha),

i) Ticaret sicili gazetesi onaylı fotokopisi (3 nüsha),

j) Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

1- Tasdikli nüfus kayıt belgesi,  (3 nüsha),

2- Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha),

3- Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha),

k) Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri.

l) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.

m) Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için mali tabloları ve sermaye raporu dikkate alınarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

 

Yukarıda belirtilen belgelerin birer fotokopisi aday tarafından alınarak muhafaza edilecektir.

 

Yukarıda (e) bendinde belirtilen ücret her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

Yukarıdaki (j) bendinde belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.


Başvurunun yapıldığı oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırma yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak, hazırlanan rapor, oda yönetim kuruluna sunulur ve onaydan sonra bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirilir. Aday hakkında hazırlanan rapor, adayın TIR Sistemine kabulü sırasında değerlendirilecek ancak, herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır. Müracaat ve TIR Odasının aynı olması halinde bu belgelerin birer sureti Oda tarafından muhafaza edilecektir.


TIR Sistemi altında karayolu ile uluslararası eşya taşıması yapmak isteyen adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (C1), (C2), (C3), (E2), (L2), (M3) veya (R2) yetki belgesi almış olmaları zorunludur. (C2), (L2) ve (M3) yetki belgesi almış olanların taşıt listelerinde en az 300 ton istiap haddinde ve 10 birim taşıta sahip olmaları gerekmektedir.


C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.


Çekici ile yarı römork, kamyon ile römork bir birim taşıt sayılır. Bununla birlikte, TIR Sözleşmesinin 2 numaralı ekinde belirtilen teknik özellikleri haiz kamyon, tanker, tanker kamyon, panelvan ve benzeri taşıtlar da bir birim taşıt olarak sayılır.


Adayın, Birliğe intikal eden TIR Sistemine dahil edilme talebi, önce TIR Komitesi  tarafından karara bağlanır. Adayların TIR Sistemine dahil edilmesiyle ilgili TIR Komitesi kararları Birlik Yönetim Kurulu onayına sunulur.


TIR Komitesi gerekli gördüğü hallerde, adayın, TIR karnesi kontenjanının belirli bir süre ve belirli oranda kısıtlanmış olarak uygulanması şartıyla TIR Sistemine kabulünü Birlik Yönetim Kuruluna önerebilir.


Taksirli suçlar hariç olmak üzere; sicil kaydı silinmiş, tecil edilmiş ve/veya affa uğramış olsalar dahi, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunan kişilere ve bunların sahibi veya ortağı veya yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü veya müdürü olduğu şirketlere ve ortaklıklara TIR karnesi kullanma hakkı verilmez. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında anonim şirketler ve kooperatiflerde bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen kişiler göz önünde bulundurulur.


Adaya TIR karnesi kullanma hakkı verilir ise, adayın tezkiyesi için, Yetkilendirme Model Formu (MAF) doldurularak, bu maddenin (d), (e) ve (k) bentlerinde belirtilen belgeler haricindeki diğer belgelerin bir nüshası yazı ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir.


Adayın tezkiye edilmesi halinde durum, adayın bağlı bulunduğu oda ile TIR işlemlerini yürüteceği Odaya bildirilir. Müracaat ve TIR Odasının farklı olması halinde, bu maddenin (a), (b), (c), (d) ve (j)  bentlerinde belirtilen belgelerin birer nüshası TIR Odasına gönderilir.


Bunun yanı sıra, Karne Hamili El Kitabı Birlik ve/veya oda tarafından usulüne uygun olarak karne hamiline teslim edilir. Teslim tutanağı, duruma göre, karne hamilinin Birlik ve/veya odada bulunan dosyasında muhafaza edilir.


Adaya TIR karnesi kullanma hakkının verilmemesi veya adayın tezkiye edilmemesi halinde,  durum bir yazı ile sadece adayın bağlı bulunduğu odaya bildirilir. Bu durumda, odanın raporu hariç adayın dosyası ve ibraz etmiş olduğu kabul teminatları da iade edilir. Oda tarafından bu durum ilgiliye on gün içinde bildirilir ve ilgilinin talebi halinde dosya ve teminatlar iade edilir.


Yetki belgesinin yenilenmesi ve değiştirilmesi

 

Yetki belgesinin yenilenmesi veya belgede herhangi bir değişiklik yapılması halinde, karne hamili yeni belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisini Birliğe veya odaya tasdik ettirerek, birer kopyasını Birliğe ve odaya vermekle yükümlüdür.


Üçüncü kişilere ibraz edilecek yetki belgeleri Birlik tarafından tasdik edilir.

Yetki belgesi iptali

 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından firmanın Yetki Belgesinin iptal edilmesi halinde firmaya TIR karne verme işlemi askıya alınarak durum TIR işlemi ve geçiş belgesi dağıtımı yapılan Odalara bildirilir.


TIR karnesi kullanma hakkının iptali ve TIR Sisteminden ihraç

 

TIR karnesi kullanma hakkının iptali ve TIR Sisteminden ihraç; karne hamilinin TIR karnesi kullanmaktan kesin ve süresiz olarak Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla TIR karnesi kullanma hakkının iptal edilmesi ve bu hususun Gümrük Müsteşarlığı tarafından onaylanmasıdır. Aşağıda belirtilen hallerde, karne hamilinin TIR karnesi kullanma hakkı iptal edilir.


a) Karne hamilinin kendi isteği ile sistemden çıkmak istemesi.

b) Yetki belgesinin süresiz olarak iptal edilmesi.

c) Karne hamilinin iflas etmesi veya yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde mali sıkıntı içerisine düştüğünün tespit edilmesi.

d) Bu Esasların 30 uncu maddesinin (k) ve (l) bentlerindeki nedenlerle askıya alınma hali hariç bir yıl veya daha fazla bir süredir TIR karnesi kullanılmaması.

e) Kendisinin sebep olduğu bir gümrük olayının çözümü konusunda, gerektiğinde talep edilen bilgi, belge ve teminatları sunmayarak, karne hamilinin Kefil Kuruluşla işbirliği yapmaması.
f) Karne hamilinin vahim veya mükerrer gümrük ve vergi ihlalinde bulunduğunun tespiti veya bu nitelikte ihlalde bulunacağı yönünde emarelerin varlığı.

g) Kuruluş TIR El Kitabının Kısım 1, 2’nci Bölümünün 7’nci maddesi gereğince IRU tarafından yapılan bir karne hamilinin TIR Sisteminden ihraç talebinin gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi ve bu gerekçelerden, karne hamilinin ihraç işlemine konu ihlalinin, TIR karnesi kullanma hakkının iptalini gerektirecek nitelikte olduğunun anlaşılması.

h) TIR Sözleşmesinin 38’inci maddesi gereğince, herhangi bir âkit ülke gümrük idaresi tarafından karne hamilinin sistemden ihraç edildiğinin gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi ve bu gerekçelerden, karne hamilinin ihraç işlemine konu ihlalinin, TIR karnesi kullanma hakkının iptalini gerektirecek nitelikte olduğunun anlaşılması.

i) TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının 30’uncu maddesinin (k) ve (l) bentlerindeki fiillerin işlendiğinin yargı kararı veya resmi belge ile belgelenmesi.

j) Karne hamilinin tezkiyesinin Gümrük Müsteşarlığı tarafından doğrudan iptali.


Birlik tarafından karne hamilinin TIR karnesi kullanma hakkının iptaline karar verilmesi halinde, adı geçen karne hamiline TIR karnesi verme işlemleri durdurulur ve durum, Yetkilendirme Modeli Formu (MAF) doldurularak, bir yazı ile Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Gümrük Müsteşarlığının onayını müteakip, karne hamilinin TIR Sisteminden ihracı yürürlüğe girer. Karne hamilinin tezkiyesinin Gümrük Müsteşarlığı tarafından doğrudan iptali halinde karne hamilinin TIR Sisteminden ihracı başka bir işleme gerek kalmaksızın yürürlüğe girer. İhraç kararı, Birlik tarafından IRU’ya ve ilgili tüm odalara bildirilir.


Oda, TIR Sisteminden ihraç edilen karne hamilinin üzerinde bulunan kullanılmış veya kullanılmamış olan tüm TIR karnelerinin iadesi için karne hamiline yazılı bir talep gönderir. Gönderilen yazı tarihinden itibaren bir ay sonra, talebiyle ilgili sonuçlar yazılı olarak Birliğe bildirilir.


İhraç edilen karne hamilinin iade edemediği ve kayıp işlemi de yapmadığı karnelerin varlığı halinde, bu durumdaki her bir karne kaydı usulüne uygun olarak kapatılmadıkça kabul teminatları iade edilmez.


Bu sayfa 9982 kez okunmuştur.

Tır Sistemine Giriş İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

MATSO

Adayın TIR sistemine kabulü

 

Aday, ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alacağı, TIR Sistemine kabul talebini, bir dilekçe ile bağlı bulunduğu odaya verir.

 

a) TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (3 nüsha),

b) Noter tasdikli taahhütname (3 nüsha),

c) Yetki belgesi fotokopisi (3 nüsha),

d) TIR Sistemine kabul teminatı formlarının aslı,

e) Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TIR Sistemine giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu(560,- TL),

f) Ek taahhütname (3 nüsha),

g) Karne hamili bilgi formu (3 nüsha),

h) Oda kayıt sicil sureti (3 nüsha),

i) Ticaret sicili gazetesi onaylı fotokopisi (3 nüsha),

j) Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

1- Tasdikli nüfus kayıt belgesi,  (3 nüsha),

2- Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha),

3- Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha),

k) Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri.

l) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.

m) Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için mali tabloları ve sermaye raporu dikkate alınarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

 

Yukarıda belirtilen belgelerin birer fotokopisi aday tarafından alınarak muhafaza edilecektir.

 

Yukarıda (e) bendinde belirtilen ücret her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

Yukarıdaki (j) bendinde belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.


Başvurunun yapıldığı oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırma yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak, hazırlanan rapor, oda yönetim kuruluna sunulur ve onaydan sonra bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirilir. Aday hakkında hazırlanan rapor, adayın TIR Sistemine kabulü sırasında değerlendirilecek ancak, herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır. Müracaat ve TIR Odasının aynı olması halinde bu belgelerin birer sureti Oda tarafından muhafaza edilecektir.


TIR Sistemi altında karayolu ile uluslararası eşya taşıması yapmak isteyen adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (C1), (C2), (C3), (E2), (L2), (M3) veya (R2) yetki belgesi almış olmaları zorunludur. (C2), (L2) ve (M3) yetki belgesi almış olanların taşıt listelerinde en az 300 ton istiap haddinde ve 10 birim taşıta sahip olmaları gerekmektedir.


C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.


Çekici ile yarı römork, kamyon ile römork bir birim taşıt sayılır. Bununla birlikte, TIR Sözleşmesinin 2 numaralı ekinde belirtilen teknik özellikleri haiz kamyon, tanker, tanker kamyon, panelvan ve benzeri taşıtlar da bir birim taşıt olarak sayılır.


Adayın, Birliğe intikal eden TIR Sistemine dahil edilme talebi, önce TIR Komitesi  tarafından karara bağlanır. Adayların TIR Sistemine dahil edilmesiyle ilgili TIR Komitesi kararları Birlik Yönetim Kurulu onayına sunulur.


TIR Komitesi gerekli gördüğü hallerde, adayın, TIR karnesi kontenjanının belirli bir süre ve belirli oranda kısıtlanmış olarak uygulanması şartıyla TIR Sistemine kabulünü Birlik Yönetim Kuruluna önerebilir.


Taksirli suçlar hariç olmak üzere; sicil kaydı silinmiş, tecil edilmiş ve/veya affa uğramış olsalar dahi, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunan kişilere ve bunların sahibi veya ortağı veya yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü veya müdürü olduğu şirketlere ve ortaklıklara TIR karnesi kullanma hakkı verilmez. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında anonim şirketler ve kooperatiflerde bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen kişiler göz önünde bulundurulur.


Adaya TIR karnesi kullanma hakkı verilir ise, adayın tezkiyesi için, Yetkilendirme Model Formu (MAF) doldurularak, bu maddenin (d), (e) ve (k) bentlerinde belirtilen belgeler haricindeki diğer belgelerin bir nüshası yazı ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir.


Adayın tezkiye edilmesi halinde durum, adayın bağlı bulunduğu oda ile TIR işlemlerini yürüteceği Odaya bildirilir. Müracaat ve TIR Odasının farklı olması halinde, bu maddenin (a), (b), (c), (d) ve (j)  bentlerinde belirtilen belgelerin birer nüshası TIR Odasına gönderilir.


Bunun yanı sıra, Karne Hamili El Kitabı Birlik ve/veya oda tarafından usulüne uygun olarak karne hamiline teslim edilir. Teslim tutanağı, duruma göre, karne hamilinin Birlik ve/veya odada bulunan dosyasında muhafaza edilir.


Adaya TIR karnesi kullanma hakkının verilmemesi veya adayın tezkiye edilmemesi halinde,  durum bir yazı ile sadece adayın bağlı bulunduğu odaya bildirilir. Bu durumda, odanın raporu hariç adayın dosyası ve ibraz etmiş olduğu kabul teminatları da iade edilir. Oda tarafından bu durum ilgiliye on gün içinde bildirilir ve ilgilinin talebi halinde dosya ve teminatlar iade edilir.


Yetki belgesinin yenilenmesi ve değiştirilmesi

 

Yetki belgesinin yenilenmesi veya belgede herhangi bir değişiklik yapılması halinde, karne hamili yeni belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisini Birliğe veya odaya tasdik ettirerek, birer kopyasını Birliğe ve odaya vermekle yükümlüdür.


Üçüncü kişilere ibraz edilecek yetki belgeleri Birlik tarafından tasdik edilir.

Yetki belgesi iptali

 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından firmanın Yetki Belgesinin iptal edilmesi halinde firmaya TIR karne verme işlemi askıya alınarak durum TIR işlemi ve geçiş belgesi dağıtımı yapılan Odalara bildirilir.


TIR karnesi kullanma hakkının iptali ve TIR Sisteminden ihraç

 

TIR karnesi kullanma hakkının iptali ve TIR Sisteminden ihraç; karne hamilinin TIR karnesi kullanmaktan kesin ve süresiz olarak Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla TIR karnesi kullanma hakkının iptal edilmesi ve bu hususun Gümrük Müsteşarlığı tarafından onaylanmasıdır. Aşağıda belirtilen hallerde, karne hamilinin TIR karnesi kullanma hakkı iptal edilir.


a) Karne hamilinin kendi isteği ile sistemden çıkmak istemesi.

b) Yetki belgesinin süresiz olarak iptal edilmesi.

c) Karne hamilinin iflas etmesi veya yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde mali sıkıntı içerisine düştüğünün tespit edilmesi.

d) Bu Esasların 30 uncu maddesinin (k) ve (l) bentlerindeki nedenlerle askıya alınma hali hariç bir yıl veya daha fazla bir süredir TIR karnesi kullanılmaması.

e) Kendisinin sebep olduğu bir gümrük olayının çözümü konusunda, gerektiğinde talep edilen bilgi, belge ve teminatları sunmayarak, karne hamilinin Kefil Kuruluşla işbirliği yapmaması.
f) Karne hamilinin vahim veya mükerrer gümrük ve vergi ihlalinde bulunduğunun tespiti veya bu nitelikte ihlalde bulunacağı yönünde emarelerin varlığı.

g) Kuruluş TIR El Kitabının Kısım 1, 2’nci Bölümünün 7’nci maddesi gereğince IRU tarafından yapılan bir karne hamilinin TIR Sisteminden ihraç talebinin gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi ve bu gerekçelerden, karne hamilinin ihraç işlemine konu ihlalinin, TIR karnesi kullanma hakkının iptalini gerektirecek nitelikte olduğunun anlaşılması.

h) TIR Sözleşmesinin 38’inci maddesi gereğince, herhangi bir âkit ülke gümrük idaresi tarafından karne hamilinin sistemden ihraç edildiğinin gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi ve bu gerekçelerden, karne hamilinin ihraç işlemine konu ihlalinin, TIR karnesi kullanma hakkının iptalini gerektirecek nitelikte olduğunun anlaşılması.

i) TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının 30’uncu maddesinin (k) ve (l) bentlerindeki fiillerin işlendiğinin yargı kararı veya resmi belge ile belgelenmesi.

j) Karne hamilinin tezkiyesinin Gümrük Müsteşarlığı tarafından doğrudan iptali.


Birlik tarafından karne hamilinin TIR karnesi kullanma hakkının iptaline karar verilmesi halinde, adı geçen karne hamiline TIR karnesi verme işlemleri durdurulur ve durum, Yetkilendirme Modeli Formu (MAF) doldurularak, bir yazı ile Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Gümrük Müsteşarlığının onayını müteakip, karne hamilinin TIR Sisteminden ihracı yürürlüğe girer. Karne hamilinin tezkiyesinin Gümrük Müsteşarlığı tarafından doğrudan iptali halinde karne hamilinin TIR Sisteminden ihracı başka bir işleme gerek kalmaksızın yürürlüğe girer. İhraç kararı, Birlik tarafından IRU’ya ve ilgili tüm odalara bildirilir.


Oda, TIR Sisteminden ihraç edilen karne hamilinin üzerinde bulunan kullanılmış veya kullanılmamış olan tüm TIR karnelerinin iadesi için karne hamiline yazılı bir talep gönderir. Gönderilen yazı tarihinden itibaren bir ay sonra, talebiyle ilgili sonuçlar yazılı olarak Birliğe bildirilir.


İhraç edilen karne hamilinin iade edemediği ve kayıp işlemi de yapmadığı karnelerin varlığı halinde, bu durumdaki her bir karne kaydı usulüne uygun olarak kapatılmadıkça kabul teminatları iade edilmez.

MATSO

İlçemizde Oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir ajanlık bulunmaktaydı. Ajanlıkta birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. Ulaşılan üye sayısı 1860 idi...

MATSO HAKKINDA... 

Duyurular ve Etkinlikler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, duyuru, etkinlik ve haberleri ile Manavgat ve çevresinde güncel olayları ve eğitimlerin hem takipçisi, hemde öncüsüdür...

MATSO İletişim

Manavgat Ticaret Sanayi Odası

Tel: (0242) 742 83 80 - 742 38 02

Gsm:  530 321 06 56

Fax: (0242) 742 83 81

MATSO Sosyal Ağ

 MATSO etkinlik ve haberlerini Facebook veya Twitter üzerinden de takip edebilirisiniz.

Görüşleriniz Önemli

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

 

Tüm Hakları Saklıdır © Manavgat Ticaret Sanayi Odası Bugün 3374, toplam 11542913 ziyaretçi...

Tasarım ve Uygulama: Bilya.net

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.